szybki kontakt:

+48 81 724 47 20

email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkostwo

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem naszej sekcji oraz do wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO
(dalej: „Sekcja”)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sekcja jest Sekcją Polskiego Towarzystwa Neurologicznego z siedzibą w Katowicach, posiadającego osobowość prawną (dalej „PTN”).
 2. Sekcja stanowi jednostkę organizacyjną PTN obejmującą zespół wyodrębnionych w ramach PTN, składników majątkowych i niemajątkowych, z określonym potencjałem osobowym, własną strukturą organizacyjną, utworzoną dla prowadzenia statutowej i gospodarczej działalności PTN pod nadzorem Skarbnika PTN, powołaną dla dziedziny neurologii stanowiącej samodzielną dyscyplinę naukową, angażującą środki i sporządzającą ze swojej działalności wewnętrzny bilans; uprawnioną do posiadania subkonta i wykorzystywania zgromadzonych na nim środków dla celów działalności Sekcji.
 3. Działalność Sekcji ma charakter ogólnokrajowy.
 4. Zasady funkcjonowania Sekcji określa Statut PTN oraz niniejszy Regulamin.
 5. Sekcja wykonuje w imieniu PTN następujące czynności:
  1. realizacja zagadnień statutowych, ekonomicznych, finansowych i księgowych, z uwzględnieniem wytycznych Zarządu Głównego PTN, na podstawie otrzymanych pełnomocnictw, obejmujących w szczególności:
  2. organizację działalności szkoleniowo-dydaktycznej w zakresie działania Sekcji,
  3. podejmowanie decyzji w sprawie ufundowania grantów naukowych w zakresie wypracowanych przez Sekcję środków w oparciu o opracowany przez Zarząd Sekcji regulamin,
  4. wydawanie dokumentów akredytacyjnych po uzyskaniu aprobaty Zarządu Głównego PTN,
  b) opracowywanie planów działalności Sekcji, z uwzględnieniem wytycznych PTN,
  c) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, związanymi z merytorycznym zakresem działalności Sekcji.

 

§ 2
CZŁONKOSTWO W SEKCJI

 1.  Członkiem Sekcji może został każdy członek PTN, który złoży pisemną deklarację przystąpienia do Sekcji, w formie zaaprobowanego przez Zarząd Sekcji formularza.
 2. Zarząd Sekcji może określić warunki dodatkowe członkostwa w Sekcji, które obowiązują po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego PTN i ich publicznym ogłoszeniu.
 3. Zarząd Sekcji może podjąć decyzję o corocznej opłacie członkowskiej, przekazywanej na subkonto Sekcji. Decyzja taka wymaga zgody Zarządu Głównego PTN.


§ 3
ORGANY SEKCJI

 1. W Sekcji działają następujące organy Sekcji:
  1. Walne Zgromadzenie Sekcji,
  2. Zarząd Sekcji.
 2. Pełnienie wszelkich funkcji w organach Sekcji jest honorowe i żaden z członków organów Sekcji nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji w organach Sekcji.
 3. W przypadku rezygnacji bądź odwołania członka Zarządu Sekcji w trakcie trwania kadencji Zarządu Sekcji, pozostałym członkom Zarządu Sekcji przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Sekcji, jednak liczba osób powołanych w tym trybie w trakcie trwania kadencji Zarządu Sekcji nie może przekraczać 1/3 składu Zarządu Sekcji pochodzącego z wyboru na zasadach ogólnych.
 4. Sekcja jest podporządkowana Zarządowi Głównemu PTN.
 5. Uchwały organów Sekcji zapadają zwykłą większością głosów.


§ 4
WALNE ZGROMADZENIE SEKCJI

 1. Walne Zgromadzenie Sekcji tworzą wszyscy członkowie Sekcji.
 2. Walne Zgromadzenie Sekcji realizuje swoje kompetencje i obowiązki określone przepisami prawa, Statutem PTN oraz niniejszym Regulaminem, podejmując decyzje w formie uchwał.
 3. Walne Zgromadzenia Sekcji zwoływane są w trybie i w okresie przyjętym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia PTN.
 4. Walne Zgromadzenie Sekcji może procedować zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem Walnego Zgromadzenia.
 5. Obsługę Walnego Zgromadzenia Sekcji zapewnia Sekretarz Sekcji albo pracownik administracyjny Zarządu.
 6. Walne Zgromadzenie Sekcji:
  a) przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sekcji;
  b) rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji;
  c) udziela absolutorium członkom Zarządu Sekcji;
  d) powołuje i odwołuje członków Zarządu Sekcji;
  e) rozstrzyga w sprawach przedłożonych przez Zarząd Sekcji;
  f) rozpatruje wnioski złożone przez członków Sekcji.
 7. Wnioski zgłoszone przez członków Sekcji do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Sekcji powinny być przekazane Zarządowi Sekcji przynajmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Sekcji i podpisane przez co najmniej 5 członków Sekcji.
 8. Walne Zgromadzenie Sekcji jest władne podejmować decyzje przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Sekcji (quorum). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie Sekcji odbywa się w drugim terminie - po upływie 15 minut od pierwszego terminu i jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Sekcji.
 9. Przebieg Walnego Zgromadzenia Sekcji jest protokołowany. Protokół podpisuje Przewodniczący Sekcji i Kierownik Biura Zarządu Sekcji albo Sekretarz Sekcji.

§ 5
ZARZĄD SEKCJI

 1. Zarząd Sekcji składa się z: Przewodniczącego, Przewodniczącego-Elekta, Ustępującego Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza oraz Członków.
 2. Wyboru Zarządu Sekcji dokonuje Walne Zgromadzenie Sekcji zwykłą większością głosów z listy kandydatów Walne Zgromadzenie Sekcji. Wybory Zarządu Sekcji odbywają się w tym samym roku kalendarzowym, co wybory do Zarządu Głównego PTN.
 3. Przewodniczący Sekcji może pełnił funkcję przez jedną kadencję. Zasada ta nie obejmuje innych członków Zarządu Sekcji.
 4. Walne Zgromadzenie Sekcji określa liczbę Członków Zarządu Sekcji.
 5. Zarząd Sekcji:
  a) realizuje cele statutowe PTN w zakresie merytorycznej dziedziny działalności Sekcji i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Sekcji,
  b) rozstrzyga w pierwszej instancji spory wynikłe między członkami PTN w zakresie merytorycznej dziedziny działalności Sekcji PTN.
 6. Członkowie Zarządu Sekcji mogą być w każdym czasie odwołani przez Walne Zgromadzenie Sekcji.
 7. Do zadań Przewodniczącego Sekcji należy w szczególności:
  a) reprezentacja PTN w zakresie określonym w udzielonych pełnomocnictwach,
  b) zapewnienie właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania Sekcji, w tym kierowanie pracami Zarządu Sekcji,
  c) przedstawianie Zarządowi Głównemu PTN, w terminie do 1 marca każdego roku, sprawozdania z działalności Sekcji: statutowej (merytorycznej) i finansowej za poprzedni rok,
  d) analiza wyników kontroli przeprowadzanych w ramach Sekcji i sporządzenie wyjaśnień w tym zakresie,
 8. Do zada Sekretarza Sekcji należy w szczególności:
  a) protokołowanie obrad i prowadzenie ksiąg uchwał organów Sekcji,
  b) przechowywanie i rejestrowanie umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością Sekcji,
 9. Do zadań skarbnika Sekcji należy w szczególności:
  a) planowanie zobowiązań finansowych w ramach Sekcji,
  b) dokonywanie rozliczeń płatności dokonywanych przez Sekcję,
  c) stosowanie przez Sekcję zasad rachunkowości w sposób zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Sekcji,
  d) prowadzenie finansowej kontroli Sekcji oraz przygotowywanie sprawozdań z jej przebiegu
 10. Przewodniczący Sekcji i Skarbnik Sekcji z upoważnienia Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego PTN, dysponują środkami finansowymi PTN związanymi z działalnością Sekcji.
 11. Na wniosek Przewodniczącego Sekcji, dodatkowe pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi PTN związanymi z działalnością Sekcji mogą uzyskać także dwaj inni członkowie Zarządu Sekcji. Pełnomocnictwa te udzielane są przez Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego PTN.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków PTN należących do Sekcji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu PTN oraz inne właściwe przepisy wewnętrzne oraz powszechnie obowiązujące.